Tüzük ve Yönetmelikler

İSTANBUL YÜKSEK TİCARET VE MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ
                                       A N A T Ü Z Ü K

BÖLÜM 1:
DERNEĞİN ADI, MERKEZİ, AMACI VE ÇALIŞMA KONULARI

 

Derneğin Adı ve Merkezi:

Madde 1: Derneğin adı “İstanbul Yüksek Ticaret ve Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Mezunları Derneği”dir.

Derneğin Merkezi İstanbul’dadır.

Gerektiğinde bu tüzüğün ilgili maddelerine uygun olarak şubeler açılabilir.

Derneğin Amacı:

Madde 2: Dernek mesleki bir kuruluş olup, amacı; memleketin iktisadi, ticari ve mali iş alanının, işletme, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, ekonometri, iktisat, maliye, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve uluslar arası ilişkiler, yerel yönetimler, muhasebe, mali müşavirlik, bağımsız denetim, banka ve sigorta meslek dallarının gelişmesini sağlamak; bu mesleklerde çalışanların iktisadi, ticari, mesleki ve mali konulardaki teorik ve pratik bilgilerinin yükselmesine yardımcı olmak, aralarında mesleki ve bilimsel birlik ve dayanışma yaratmak; iktisadi, ticari, sosyal ve mali hayatın problemleri üzerinde incelemeler yapmaktır.

Çalışma Konuları:

Madde 3: Dernek, tüzel kişi olarak genel hükümlere göre sahip olduğu yetkilerden başka; ikinci maddede yazılı amaca ulaşmak için aşağıda belirtilen başlıca çalışmaları yapar.
a)İkinci maddede yazılı meslek dallarında çalışanların görgü ve bilgilerini arttırmak için konferanslar, kurslar ve seminerler, sempozyumlar düzenlemek,
b)Derneğin amacına ve faaliyetlerine uygun her türlü mesleki yayında bulunmak, kitaplıklar kurmak, her türlü iletişim araçları ile yayınlarda bulunmak,
c)İktisadi, ticari, mali ve idari ve sınai hayatın problemleri üzerine incelemeler yapmak, bu problemlerle ilgili olarak açık oturumlar, konferanslar, paneller düzenlemek, ve yayın yapmak, gerektiğinde yarışmalar düzenleyerek ödüller vermek,
ç)Konu ve amacın gerçekleşmesi için her türlü resmi ve özel teşebbüse müracaatta bulunmak, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile diğer fakülte ve meslekle ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, görüşlerini ilgililere ve kamuoyuna yansıtmak,
d)İktisat, İşletme ve Siyasal Bilgiler Fakültelerinin programlarının, öğrenim, araç ve gereçlerinin gelişmesi için; ilgili fakülte yöneticileri, benzeri mesleki ve bilim kuruluşları ve diğer ilgili makamlarla ilişki kurarak yardımcı çalışmalarda bulunmak, gerekirse, Derneğin olanakları ölçüsünde maddi yardım sağlamak,

e)Dernek amacına uygun mesleki öğrenim yapan, maddi olanaklardan yoksun başarılı öğrencilere burslar vermek; öğrenci yurtları kurmak, üyelerimize, öğrencilere ve muhtaç olan kişilere, gıda bankacılığı, yiyecek, giyecek ve ihtiyaç malzemeleri yardımında bulunmak,
f) İktisat, İşletme ve Siyasal Bilgiler Fakültelerini birincilik, ikincilik, üçüncülükle bitirenlere şilt ve armağanlar vermek, fakülte mezunlarına çalışma alanlarında yardımcı olmak ve lisansüstü öğrenim yapanlara tespit edilecek esaslar dahilinde burslar vermek,
g)Dernek amaçlarına uygun faaliyetlerinin gerekli kıldığı her türlü taşınır ve taşınmaz malları edinmek, kiraya vermek ve kiralamak,
h)Üyelerin sosyal güvenliklerini koruma amacıyla gerekli yardımlaşma sandıkları, spor tesisleri, misafirhane, lokal, dinlenme tesisleri ve kreş kurmak ve üyelerimizin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerini geliştirmek amacıyla briç, satranç, halkoyunları, Latin ve modern danslar, karate, tekvando, judo, basketbol, voleybol, futbol, masa tenisi, hentbol, badminton, atletizm, orienteering, yüzme gibi sportif faaliyetlerde bulunmak, eğitim çalışmaları ve uygulamaları yapmak, spor yarışmaları düzenlemek, yurtiçi ve yurtdışındaki yarışmalara katılmak,

ı) Üyelerin; sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlerini desteklemek, bu amaca uygun olacak spor dallarında müsabakalara katılabilmek için dernek çatısı altında kulüpler kurmak, üniversite içerisindeki aktif kulüpler ile bağlar kurmak ve geliştirmek, ilgili federasyon ve konfederasyonlara üye olmak.

i)Yasalar çerçevesi içinde Derneğin amacının gerçekleşmesi için gerekli diğer çalışmaları yapmak,
j)Yurt çapında yararlı olabilmek için amacına uygun konuda kurulacak federasyona katılmak, kurmak ve vakıf kurmak,
k)Amacına uygun uluslararası kuruluşlara üye olmak ve faaliyetlerine katılmak.

l)Yurtiçi ve Yurtdışında amacına uygun faaliyetlerde bulunmak.

BÖLÜM II
DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA

Üye Olma:

Madde 4:Derneğin asil, fahri, onur ve aday olmak üzere 4 türlü üyesi vardır.

a)Asil Üye:  

 Medeni hakları kullanma ehliyetine haiz ve dernek kurma hakkı olan İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret Mektebi ve İstanbul Ticari İlimler Akademisi ile yasa ile akademiye bağlanan; Aksaray İktisat Ticaret Yüksek Okulu, Maliye Muhasebe Yüksek Okulu, Şişli Siyasal Bilgiler Yüksek Okulu, Galatasaray İşletmecilik Yüksek Okulu mezunları ile bu mektep ve akademinin yerini almış bulunan Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’ndeki tüm bölümlerden mezun olanlar ile Marmara Üniversitesi iktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde 4 yıllık lisans eğitimi alıp mezun olanlar derneğe asil üye olmak üzere üyelik başvurusunda bulunabilir.

Ayrıca Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakülteleri’nde  öğretim üyesi olarak  görev yapanlar, görev yaptıkları sürece derneğe asil üye olmak üzere üyelik başvurusunda bulunabilir.

 b)Fahri Üye:

Yurt içinde ve yurt dışında asıl üyelerin mezun olduğu okullara denk okul mezunları, asıl olma hakkı olan fakültelerde en az dört yıl görev yapmış öğretim üyeleri, derneğimizin kuruluş amacına uygun konularda uzmanlaşmış kişiler, şube yönetim kurulu kararı ile derneğe fahri üye olarak alınabilirler. Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesinde lisans eğitiminin devamı olan yüksek lisans ve doktora eğitimini alan kişiler derneğe fahri üye olmak üzere üyelik başvurusunda bulunabilir.

Onur üyesi:                                                                         

Derneğin amaçlarına büyük oranda maddi ve manevi destek ve katkısı bulunan kişiler, dernek genel kurul kararıyla onur üyeliğine kabul edilebilirler.

Onur üyeliğine alınmak istenen kişiler Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından gündeme konulmak suretiyle dernek Genel Kuruluna teklif edilirler.                                                              .

Aday Üye:                                                                     

 Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi 4 yıllık lisans eğitiminde okuyan öğrenciler Asil Üye olana kadar derneğin eğitim hizmetlerinden, etkinliklerinden, web sayfamızdan yararlanabilmek ve dergilerimize ulaşabilmek için Aday Üye olarak kabul edilirler.

Derneğin tüm faaliyetlerine katılabilirler, derneğin kuracağı komisyon ve komitelerde görev alabilir, ancak dernek organlarında görev alamazlar,  seçilemezler, oy kullanamazlar. Aday üyelik müracaatı yazılı olarak yapılır.

Derneğe asil ve fahri üye olmak isteyenler, yazılı olarak yönetim kuruluna başvururlar, Üyelik Şube Yönetim Kurulunun onayından sonra üyelik kabul edilebilir.

Üyelikten Çıkma:

Madde 5: Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla Dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Cezalandırma ve Dernekten Çıkarılma:

Madde 6:

a)Derneğin amaçlarına aykırı davranış veya dernek üyelerinin onurlarını zedeleyici tutumları bulunan üyelerin durumları, bağlı bulundukları veya hadisenin meydana geldiği yerdeki şube yönetim kurullarınca genel merkez yönetim kuruluna bildirilir.

Genel Merkez Haysiyet Divanınca yazılı savunması alınan üyeye özrüne göre, uyarma veya temelden çıkarma cezaları verilir.

b)Yüklendiği aidatı iki yıl üst üste, yönetim kurulunun hatırlatmasına rağmen geçerli bir özre dayanmadan ödemeyen üyeler ile Dernekler Kanunundaki yasak faaliyetlerde bulunan üyeler, dernekten çıkarılırlar.

Bu cezalara karşılık ancak, dernek genel kuruluna başvurulabilir. Bu başvurmaların dernek genel kurul toplantısından en az bir ay evvel Genel Merkez Yönetim Kurulu’na yazılı olarak yapılması şarttır.

Dernekten çıkan veya çıkarılan üyenin kimlik kartı geri alınır.

BÖLÜM III
ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Üyelerin Hakları:

Madde 7: Dernek üyeleri, eşit olarak aşağıdaki haklara sahiptir:

a)Genel kurula katılmak, tüzükte gösterilen organları seçmek ve seçilmek. (fahri üyelerle şeref üyelerinin seçme ve seçilme ve oy hakkı yoktur.)

b)Tüzüğün 3.maddesindeki yazılı haklardan yararlanmak.

Üyelerin Yükümlülükleri:

Madde 8: Dernek üyeleri aşağıdaki görev ve yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.
a)Üyelik giriş ve aylık aidatını ödemek,

Yeni mezun olanlar mezuniyetten sonra ilk beş yıl içinde derneğe üye olurlarsa giriş aidatı ödemek zorunda değildir, ancak aylık aidatını ödeyecektir.
b)Dernek amaçlarına aykırı tutum ve davranışlarda bulunmamak,
c)Aldığı görevleri iyi niyetle ve ciddiyetle yapmak ve verilen yetkileri dernek yararı dışında kullanmamak,
ç)Araştırma ve inceleme çalışmalarına katılmak,
d)Organlarda görev almamış olsa bile organ yetkililerince verilecek görevleri aksatmadan ve eksiksiz olarak yerine getirmek,
Fahri üyeler isterlerse giriş ve aylık aidat verebilirler veya bağışta bulunabilirler.

BÖLÜM IV
TEŞKİLAT VE DERNEK ORGANLARI

Madde 9:Derneğin Genel Merkez ve Şube olmak üzere iki türlü örgütü vardır.

Genel Merkez Organları:

Madde 10: Genel Merkez örgütü 4 organdan kurulmuştur.

a)Dernek Genel Kurulu,

b)Genel Merkez Yönetim Kurulu,

c)Genel Merkez Denetleme Kurulu,

d)Genel Merkez Haysiyet Divanı.

A-DERNEK GENEL KURULU:

1.Kuruluş:

Derneğin en yüksek karar organı olan Dernek Genel Kurulu; şubelerden seçilen delegelerden meydana gelir. Genel Merkez yönetim ve denetleme kurulları üyeleri ile Genel Merkez Haysiyet Divanı üyeleri genel kurulun doğal üyeleri olup oylamaya katılırlar.

2-Toplantı Şekli:

Madde 12: Dernek Genel Kurulu, olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır.

a)Olağan Genel Kurul her üç yılda bir, Haziran ayı içinde Genel Merkez Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine toplanır.

b)Olağanüstü Genel Kurul: Genel Merkez Yönetim ve ya Denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya şubelerde kayıtlı asli üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulunun çağrısıyla toplanır. Genel Merkez Yönetim Kurulu, Dernek Genel Kurulunu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa genel merkez denetleme kurulu ve ya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin başvurması üzerine Sulh Hukuk Hakiminin, dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişilik bir heyet Genel Kurulu toplantıya çağırır.

3-Çağrı usulü:

Madde 13. Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler en az on beş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılmazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günüyle ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman 7 günden az 60 günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebi dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma nedeni sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler, ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

4.Toplantı Yeri:

Madde 14: Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.

5-Toplantı Yeter Sayısı:

Madde 15: Genel Kurul, katılma hakkı bulunan delegelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır.

İlk toplantıda yeter sayı sağlanmazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz; ancak ikinci toplantıya iştirak eden delege sayısı yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayıları toplamının iki katından aşağıya olamaz.

Toplantının Yapılış Usulü:

Madde 16: Genel Merkez Genel Kurul toplantısı, genel kurula katılacak üyelere bildirilen tarih, yer ve saatte yapılır. Genel Merkez Genel Kuruluna katılacak üyeler ve delegeler, Genel Merkez yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adlarının hizasına imza ederek toplantı yerine girerler.

15.maddede belirtilen yeter sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı genel merkez yönetim kurulu başkanı veya ikinci başkanı, bunların bulunmadığı hallerde genel başkanın görevlendireceği genel merkez yönetim kurulu üyesi tarafından açılır.

Açılışı takiben toplantıyı yönetmek üzere açık oyla bir başkan, bir başkan vekili ve iki sekreter seçilir.

Başkanlık divanına seçilenlerin o dönemde yönetim ve denetleme kurullarında bulunmamış olmaları şarttır.

7-Toplantıda Görüşülecek Hususlar:

Madde 17: Genel Merkez Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıya katılanların en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen hususların gündeme konulması zorunludur.

8-Oy Hakkı:

Madde 18: Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır.

Fahri üyeler istedikleri taktirde aidat verebilirler.

Fahri üyelerin oy hakkı yoktur.

9-Kararlar:

Madde 19: Genel Merkez Genel Kurulunda kararlar, toplantıya katılanların çoğunluğu ile ve açık oyla verilir. Genel Merkez Yönetim ve Denetleme Kurulları ve Haysiyet Divanı üyeleri seçimleri gizli oyla yapılır. Tüzüğün 56.57. ve 58. Maddelerinde öngörülen üçte iki çoğunluk saklıdır. Genel Merkez genel kurul kararları ve tutanakları Başbakanlık Divanı tarafından imzalanarak, saklamak ve gerekenleri yapılmak üzere Genel Merkez Yönetim Kuruluna toplantı sonunda teslim edilir.

Genel Merkez Genel Kurulu Kararları Dernek merkezinde görülen bir yere asılmak suretiyle üyelere duyurulur. Seçilen Genel Merkez Yönetim ve Denetleme Kurulları ve Haysiyet Divanı ve yedek üyelerin ad ve soyadları, meslekleri ve adresleri Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından valiliğe bildirilir.

10-Oyların Sayımı:

Madde 20: Gizli oyların sayımı genel merkez kurulunca seçilecek üç kişinin ve Başkanlık Divanınca görevlendirilecek Başkan Vekili veya sekreterin katılmasıyla meydana gelecek bir komisyon tarafından, açık oylama açık oylama sayımı ise bizzat Genel Merkez Kurulu Başkanı tarafından yapılır.

11.Genel Kurul Kararlarının Kapsamı:

Madde 21: Genel Kurulda alınan kararlar toplantıda hazır bulunan veya bulunmayan bütün üyeler için geçerlidir.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri:

Madde 22: Genel Kurul görev ve yetkileri şunlardır:

a)Genel merkez yönetim ve denetleme kurulları raporlarıyla, bilanço ve gelir gider hesaplarını incelemek, inceleme sonucuna göre Yönetim ve Denetleme Kurullarını ibra etmek ya da sorumlulukları hakkında karar vermek,

b)Derneğin bütçesini inceleyip aynen veya değiştirerek onaylamak,

c)Genel Merkez Yönetim ve Denetleme Kurulları ile Haysiyet Divanı asıl ve yedek üyelerini seçmek,

ç)Gündeme alınması veya çıkarılması istenen konular hakkında karar vermek,

d)Dernek Şubelerinin açılmasına karar vermek,

e)Kuruluş amaçları aynı olan derneklerle federasyon kurulması veya kurulmuş olan bir federasyona katılması, federasyondan çıkılması hususlarında karar vermek,

f)Dernek Tüzüğünde değişiklik yapmak,

g)Derneğin feshi hakkında karar vermek,

h)Gerektiğinde Yönetim ve Denetleme Kurulları üyelerini görevlerinden uzaklaştırmak ve sorumlulukları görülenler hakkında yasal kovuşturma için karar almak,

ı)Derneğin amaçlarına ulaşılabilmesi için yönetim kuruluna direktif vermek,

i)Derneğin genel merkezi ve şubeleri için lüzumlu taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kurullarına yetki vermek,

j)Dernek tüzüğünün ve yasaların Genel Kurula verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

B-Genel Merkez Yönetim Kurulu:
1-Seçimi:

Madde 23: Genel Merkez Yönetim Kurulu, genel kurulca asıl üyeler arasından iki yıl süreyle seçilen 11 üyeden oluşur. Genel kurulca ayrıca 11 de yedek üye seçilir. Eşit oy alan üyeler arasında ad çekilir.

Boşalan yönetim kurulu üyeliklerine, aldıkları oy sayısına göre yedek üyeler çağrılır. Bunlar yerine geçtikleri asıl üyenin süresini doldurur.

Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin getirilmesinden sonra 6’dan aşağıya düşerse, Genel Kurul, mevcut yönetim kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine Sulh Hukuk Hakiminin dernek üyeleri arasından seçeceği 3 kişilik bir heyet, bir ay içinde Genel Kurulu toplantıya çağırır.

2-İş Bölümü:

Madde 24: Genel Merkez yönetim kurulu seçimden sonraki ilk hafta içinde, en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak, bir Genel Başkan (Dernek Genel Başkanı), iki Genel Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter, bir Genel Sayman seçer. Diğer üyelerden biri lokal ve sosyal konularla, biri yayın ve kültürel konularla, diğeri de eğitim konularıyla görevlendirilir. İzinli bulunan üyenin görevlerini Başkanın tayin edeceği diğer üye yapar.

Yönetim Kurulu, haberleşme ve yazı işleri için Genel Sekreterin, hesap işleri için Genel Saymanın gözetimi altında bürolar kurabilir.

3-Toplantılar:

Madde 25: Genel merkez yönetim kurulu ayda en az bir kez toplanır. Belirli toplantı zamanları dışında Başkanın veya en az üç kurul üyesinin yazılı isteği üzerine toplanır.

Başkanın bulunmadığı zamanlarda çağrı ve toplantının idaresi genel başkan yardımcılarından biri tarafından yapılır.

İzin alınmaksızın ve özürsüz olarak arka arkaya üç toplantıya katılmayan üye; Yönetim kurulu kararıyla başkan tarafından yazılı uyarmadan sonraki ilk toplantıya da gelmezse, ayrılmış sayılır ve yerinen çok oy almış olan yedek üye çağrılır.

Yönetim kurulu çoğunlukla toplanır. Toplantıda bulunan üyelerden birinin görüşülmesini istediği bir konuya ait yazılı teklifin gündeme alınması zorunludur.

4-Kararlar:

Madde 27: Derneğin yürütme organı olan genel merkez yönetim kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

a)Derneği temsil etmek ve bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek,

b)Dernek şubelerinin açılmasına karar vermek,

c)Dernek işlerini, yasalar ve Tüzük hükümlerine uygun olarak yürütmek ve bu hususta gerekli kararlar almak, bunları uygulamak,

ç)Genel Kurul kararlarını yerine getirmek,

d)Derneğin yıllık çalışmalarına ait raporu, bilanço ve gelir gider hesabını gelecek dönme ait bütçeyi hazırlamak ve Genel Kurula sunmak,

e)Derneğin defter ve dosyalarını tutmak,

f)Şubelerin genel kurul toplantılarına genel merkez yönetim kurulu üyelerinden bir gözlemci göndermek.(Gözlemci, Genel Kurul toplantısı hakkında düzenleyeceği raporunu bir hafta içinde Genel Başkanlığa verir.)

g)Derneğe ait malları korumak ve bunların dernek yararına kullanılmasını sağlamak,

h)Dernek ihtiyacı için ayrılan yerlerin dernek amacına ve çalışma konularına uygun alarak yararlı şekilde işletilmesi ve kullanılmasını sağlamak, bu yerlerin yönetim esaslarını saptamak,

ı)Tüzükte belirlenen çalışma konularında gerek görülen hallerde, dernek üyesi olan olmayan kişilerden oluşan “çalışma grupları” kurmak,

i)Dernek tüzüğünün ve yasaların verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

5-Genel Başkan ve Kurul Üyelerinin Görev ve Yetkileri:

Madde 26: dernek genel başkanı ile kurulun diğer üyelerinin başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

Genel Başkan:

a)Yönetim Kuruluna başkanlık eder.

b)Derneği, idari ve kazai her nevi derecedeki merciler önünde yönetim kurulu adına temsil eder.

c)Derneği tüzük, genel kurul, yönetim kurulu kararları gereğince yönetir.

ç) Genel Merkez alımları ve her türlü harcamalarında ita amirliği yapar.

Genel Başkan ve Yardımcıları:

Dernek genel başkanının ve en yakın yardımcıları olup, genel başkanın geçici veya süresiz ayrılmasında, başkanın tüm yetkilerini kullanırlar. Genel Başkanın yetki alanına giren görevlerden kendilerine vereceği işleri yürütürler. Yönetim Kurulu kararlarının uygulanma durumunu izler ve bu hususta genel başkana bilgi verirler.

Genel Sekreter:

Derneğin büro işlerini yönetir, her türlü yazışma ve protokol işlerini düzenler, karar defterlerini tutar yönetim kurulunun gündemini hazırlar ve toplantıdan en az üç gün önceden kurul üyelerine duyurarak toplantının yapılmasını sağlar, yıllık çalışma raporunu ilgili üyelerle birlikte hazırlar. Genel merkez kurulunun toplantı öncesi ve sonrası işlemlerini yürütür. Dernekçe çıkartılacak yönetmelikleri bizzat veya ilgili kurul üyeleriyle birlikte çalışarak hazırlar.

Genel Sayman:

Derneğin mali işlerini yasalar ve tüzük hükümleri uyarınca yürütür. Genel merkez muhasebe işlerini tespit edilen esaslar dahilinde yürütülmesini sağlar, gerekli defterleri tutar, üç ayda bir mali durum raporu düzenler, vergi, sosyal sigortalar pirimi ve diğer süreli mali ödemeleri cezalı duruma meydan vermeden yapar.

Derneğin taşınır taşınmaz mal ve varlığını korur ve hesap dönemi sonunda sayarak kontrolünü sağlar, sigortalarını yaptırtır, bilançoyu, gelir ve gider hesabını, bütçe taslağını hazırlar. Dernek gelirlerini toplar, ödemeleri yapar, dernek parasının en iyi ve emniyetli şekilde nemalandırılmasını sağlar.

Lokal ve sosyal yayın ve kültürel ve eğitim konularıyla görevli kurul üyeleri; dernek tüzüğünde belirlenen çalışma konularından kendilerini ilgilendiren kısımlar üzerinde çalışırlar, bunların uygulama esaslarını düzenlerler, çalışma programlarını hazırlayıp yürütülmesini sağlarlar, lokal üyesi, lokalin, yayın üyesi kitaplığın ve konferans salonunun derneğe yakışır ve eksiksiz bir şekilde yararlanmaya hazır durumda bulunması için gerekli tedbirleri alırlar.

7-İmza Yetkisi:

Madde 29: Dernek adına hazırlanan yazılar genel başkan ile genel başkan ile genel başkan yardımcıları veya bunlardan birisi ile görevli kurul üyesi; muhasebe işlemlerine ait fişler, banka çeki ve ödeme emirleri genel başkan veya genel başkan yardımcılarından biri ile birlikte genel sayman tarafından imzalanır.

Dernek adına para tahsili yönetim kurulunca yetkili kılınan kişiler tarafından ve dernek mührü havi alındı belgeleri ile yapılır.

Bölge Müfettişlikleri:

Madde 30: Genel Merkez yönetim kurulu, şubelerin amaçlarına uygun şekilde çalışmalarını sağlamak için yeteri kadar bölge müfettişlikleri ve il temsilcilikleri oluşturabilir.

Madde 31: Müfettişliklerin ödevleri, şubelerin çalışma ve hesaplarını incelemek, ana tüzüğe göre çalışma programının uygulanmasına bakmak ve genel merkez yönetim kurulunun vereceği direktifleri yerine getirmek, yapacağı incelemeler sonucunu raporla genel merkez yönetim kuruluna bildirmektir.

İl temsilcilerinin görevi; yöredeki mezunlarımızı saptamak ve genel merkez ile ilişkilendirerek yeni şubelerin kurulmasının ön hazırlıklarını yapmaktır.

Madde 32: Genel Merkez yönetim kurulu, ana tüzük hükümleri aksine ve sürmesi dernekçe uygun bulunmayan yanlış bir yolda gittiği anlaşılan veya müfettiş raporu ile kesinleşmiş olan herhangi bir şube yönetim kurulunu toptan veya kısmen değiştirebilir.

Madde 33: Genel Merkez yönetim kurulu, görevlendirdiği üye, müfettiş, görevli ve hizmetlilere, yol parası ve ödenek verebilir.

Madde 34: Genel Merkez yönetim kurulu şubelerin yönetim kurullarından yerlerindeki durum ve çalışmalarına dair düzenli bir şekilde bilgi ister ve şubeler bu bilgileri vermekle yükümlüdürler.

Genel Merkez Yönetim Kurulu bu şekilde elde edilen bilgilerle ve müfettiş raporlarına dayanarak bütün şubelerin durumlarını, dernek genel kuruluna sunacağı raporla açıklar.

C-Genel Merkez Denetleme Kurulu:

1-Seçimi:

Madde 35: Genel Merkez denetleme kurulu; genel kurul tarafından asil üyeler arasından üç yıl süre için seçilen 3 üyeden meydana gelir. Denetleme kuruluna ayrıca 3 yedek üye de seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilir.

2-Görev ve Yetkileri:

Madde 36: Genel Merkez denetleme kurulu üyeleri derneğin bütün işlemlerini ve hesaplarını incelemekle görevli olup, başlıca görev yetkileri şunlardır:

a)Derneğin bütün işlemlerini, hesap ve defterlerini denetlemek,

b)İki yıllık idari ve mali denetimi ile bilanço ve gelir gider hesabına ait incelemelerini genel merkez genel kuruluna bir raporla sunmak,

c)Denetleme görevini altı ayı geçmeyen aralıklarla yapmak ve sonuçlarını genel merkez yönetim kuruluna sunmak,

ç)Genel merkez yönetim kurulunun çalışmalarından dernek yararına aykırılık görülmesi halinde genel merkez kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak,

d)Dernek tüzüğünün ve yasaların kendisine verdiği işleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Denetleme kurulu üyeleri oy hakkı olmaksızın genel merkez yönetim kurulu toplantılarına katılabilir.

D-Genel Merkez Haysiyet Divanı:

1-Oluşması:

Madde 37: Dernek genel kurulu asil üyeler arasından üç yıl süreli beş kişilik bir genel merkez haysiyet divanı seçer. Oylamada daha sonra gelen üç kişi de yedek üye olur. Eşit oy alanlar arasından kura çekilir. Haysiyet Divanı üyelerinin 35 yaşını doldurmuş olmaları şarttır.

2-İş Bölümü:

Madde 38: Genel merkez haysiyet divanı üyeleri hemen birleşerek aralarından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir de sekreter seçerler.

3-Ödevi:

Madde 39: Genel merkez haysiyet divanı 6.madde gereğince verilen konuları inceler, düşünce ve kararını bildirir.

4-Birleşim Şekli ve Karar Nisabı:

Madde 40: Genel Merkez haysiyet divanı, gerektiğinde en az 3 üyenin bulunmasıyla toplanır. Kararlar çoğunlukla verilir. Oy eşitliğinde başkanın tarafı üstün tutulur.

Madde 41: Yüksek Divan Kurulu:

Tavsiye kararları alarak dernek amaçlarının gerçekleşmesine katkı sağlamak amacıyla mezunlar arasından seçilen en fazla 25 (yirmi beş) üyeli Yüksek Divan Kurulu kurulur.

Bu kurulun oluşumu ve görevlerini belirlemek üzere bir yönetmeliğin hazırlanması için genel merkez yönetim kurulu yetkilidir.

BÖLÜM V   ŞUBELER

Şubelerin Açılışı:

Madde 42: Dernekler tüzüklerinde belirtilmiş olmak kaydıyla gerekli görülen yerlerde şubeler açabilirler.

İl, merkez ilçe, ilçe ve köylerde birden fazla şube açılamaz. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az 3 kişi tarafından şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine yazılı müracaat yapılır. Bu yazıda kurucuların adı ve soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, meslek veya sanatı, ikametgah ve tabiyeti ile şube merkez adresinin bildirilmesi ve yazıya dernek tüzüğünden iki örnek ile yetki belgelerinin eklenmesi zorunludur.

Şube kurucularının şube açılacağı yerde en az 6 aydan beri ikamet etmeleri zorunludur.

Şubenin kurucuları ilk genel kurul toplantısına kadar yönetim kurulu görevini yaparlar. İlk genel kurul genel merkez yönetim kurulunca belirlenen süre içinde yapılır. 1.Çalışma dönemi, diğer şubelerin çalışma dönemine göredir. Şubelerin yönetim ve çalışmaları hakkında bu bölümde, belirtilmeyen ve tereddüt edilen hususlarda genel merkez için konulan hükümler uygulanır.

Şubelerin Organları:

Madde 43: Şubelerin;

a)Şube genel kurulu,

b)Şube yönetim kurulu,

c)Şube denetleme kurulu olmak üzere 3 organı vardır.

A-Şube Genel Kurulu

1.Şube Genel Kurulunun Toplantı ve Karar Şekli:

Madde 44.Şube Genel Kurulu, şubede kayıtlı ve üyelik aidatını ödemiş asıl üyelerden meydana gelir. Dernek genel kurulunun toplanma, çalışma ve karar esaslarını düzenleyen 12 ila 21.madde hükümleri şube genel kurulları için de uygulanır.

Şube olağan genel kurulu her üç yılda bir Nisan ayı sonuna kadar toplanır.

13.maddedeki çağrı usulü şube genel kurulları için de aynen uygulanır.

Genel kurul sonunda toplantı tutanağının bir örneği ile yönetim ve denetleme kurulları asil ve yedek üyelerin kimlikleri ve adresleri ve dernek genel merkez genel kuruluna katılacak delegelerin isimleri ilgili makamdan ayrı olarak yedi gün içinde dernek genel merkezine gönderilir.

Şube Genel kurulunun Görev ve Yetkileri:

Madde 45: Şube Genel kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

a)Yönetim ve Denetleme kurullarının raporlarıyla bilanço ve gelir gider hesaplarını incelemek, inceleme sonucuna göre kurulları ibra etmek veya sorumlulukları hakkında karar vermek,

b)Şubelerin bütçesini inceleyip, aynen veya değiştirerek onaylamak,

c)Yönetim ve denetleme kurulları asil ve yedek üyelerini seçmek,

ç)Gündeme alınması istenen konular hakkında karar vermek,

d)gerektiğinde yönetim ve denetleme kurulları üyelerini görevlerinden uzaklaştırmak ve sorumlulukları görülenler hakkında yasal kovuşturma için karar almak,

e)Dernek genel kuruluna delegeleri asli üyeler arasından seçmek, “şubede kayıtlı ilk 50 üye için 3 delege, sonra gelen her 50 üye için 1 delege seçilir”, küsurlar tama iblağ edilir.

f)dernek tüzüğünün ve yasaların genel kurula verdiği diğer görevleri yapmak.

B- Şube Yönetim Kurulu:

1.Seçimi:

Madde 46:

Şube Yönetim Kurulu genel kurulca asıl üyeler arasından iki yıl süre ile seçilen 11 üyeden oluşur. Genel kurulca ayrıca 11 de yeder üye seçilir. Eşit oy alan üyeler arasında ad çekilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilirler. 100 üyeden aşağı üyesi kayıtlı bulunan şubelerde yönetim kurulu 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur.

Madde 47: Genel kurulca yapılan seçimi takip eden 7 gün içinde, şube yönetim kurulu başkanı tarafından, yönetim ve denetim kurullarını asli ve yedek üyelerinin ad ve soyadları, doğum yeri ve tarihi, meslekleri ve adresleri, dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülkiye amirine ve genel merkeze bildirilir.

2.İş Bölümü:

Madde 48: Yönetim Kurulu, seçimi izleyen 30 gün içinde en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak, başkan, ikinci başkan, sekreter ve saymanı seçer.

Yönetim kurulu iş durumuna göre büro kurabilir.

3.Toplantı ve Kararları:

Madde 49: Şube Yönetim Kurulunun toplantı ve kararlarında uygulanacak esaslar hakkında bu tüzüğün 25.ve 26. maddeleri kıyas yoluyla uygulanır.

Yönetim kurulu kararlarının bir örneği on gün içinde genel merkeze gönderilir.

4.Görev ve Yetkileri:

Madde 50: Şubenin yürütme organı olan yönetim kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

a)Şubeyi temsil etmek ve bu hususta kurul üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek,

b)Şubeyi tüzük ve yasalar hükümlerine göre yönetmek,

c)Genel Kurul kararlarını yerine getirmek,

d)Yıllık çalışma raporu ile bilanço ve gelir-gider hesabını, gelecek döneme ait bütçeyi hazırlamak ve genel kurula sunmak,

e)Şubenin defter ve dosyalarını tutmak,

f)Şube çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla en fazla 100 üyeli şube danışma meclisini kurmak,

Yönetim Kurulu; işlerin yürütülmesinden şube genel kuruluna ve genel merkez yönetim kuruluna karşı sorumludur. Ayrıca tüzüğe ve yasalara aykırı olan her türlü davranış ve işlemlerden de şahsen sorumludur.

Şube yönetim kurulu kararlarına karşı, genel merkez yönetim kuruluna tiraz edilebilir. Genel merkez yönetim kurulunun vereceği karar kesindir.

İki yıllık çalışma raporunun 5 adedi şube genel kurul toplantısından 1 hafta önce genel merkeze gönderilir.

C-Şube Denetleme kurulu

Seçimi, görev ve yetkileri:

Madde 51: Şube işlem ve hesaplarını denetlemek üzere; genel kurul tarafından asli üyeler arasından iki yıl süre için 3 asil, 3 yedek üyeden oluşan denetleme kurulu seçilir.

Süresi biten üyeler yeniden seçilebilirler.

Denetleme Kurulu bu tüzüğün 35. ve 36.maddelerindeki yazılı esaslar dahilinde görev yapar.

BÖLÜM IV
MALİ HÜKÜMLER

Derneğin Gelirleri:

Madde 52:

a)Derneğe üye olacak olanlardan bir defaya mahsus olmak üzere Genel Kurulda belirlenecek giriş aidatı alınır.

b) Üye aidatları genel kurul kararı ile belirlenir.

c)Dernek tarafından düzenlenen balo, konser, eşya piyangosu, gezi, konferans ve benzeri etkinliklerden sağlanan gelirler,

d)Çeşitli yayın gelirleri,

e) Derneğin taşınır ve taşınmaz mal varlığından elde edilen gelirler,

f) Bağış ve yardımlar,                                                                                                                                                           g) Diğer gelirler,

Dernek gelirleri dip koçanlı ve sıra numaralı makbuzlarla alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.                                                                                                             Yönetim kurulunca belirlenen miktarın üstündeki para, ulusal bankalarda açılacak cari hesaba yatırılır.                                                                                                                                                 Üyelerden alınan aidat hiçbir surette iade edilemez.

Şubelere Yardım:

Madde 53:Gerek kuruluş giderlerinin karşılanması ve gerek dernek tüzüğünde belirtilen amaç ve çalışma konularının gerçekleştirilmesi için Şubelere, bütçe olanaklarının elverdiği ölçüde, Genel Merkez Yönetim Kurulunca yardım yapılabilir.

Ücret ve Yolluk:

Madde 54: Yönetim ve Denetleme Kurulları ile Haysiyet Divanı kurullarında görev alan üyeler, bu görevlerinden dolayı dernekten ücret alamazlar.

Yönetim ve denetleme kurulları üyeleri ile genel kurul delegelerine, Haysiyet Divanı üyeleri ve dernekten ve ya hariçten vazifeli katılanlara, görevlerinin zorunlu kıldığı seyahatler için genel merkez yönetim kurulunca saptanacak esaslar dahilinde ve ilgili bütçeden karşılanmak üzere yolluk ödenebilir.

BÖLÜM VII

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler:

Madde 55: Defter Tutma Esasları:

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur Ancak, yıllık brüt gelirin 2005 yılı için 500.000. YTL’yi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü:

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkışları bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları da bu deftere işlenir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b)Bilanço Esasında Tutulacak Defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1,2,3, ve 6. bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki:

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanılmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Taşınmaz Mal edinme:

Madde:56: Dernek, ikametgah ile amaç ve çalışmaları için gerekli ve yararlı gördüğü taşınmaz mallara sahip olabilir.

Derneğe ait taşınmaz malların satılması, devir, temlik ve ipotek edilmesi, karşılıksız kullanma hakkı verilmesi intifa hakkı tesisi hususlarına dernek genel kurulu yetkilidir. Bu konulardaki genel merkez kurulu kararının toplantıya katılanların üçte iki oyu ile alınması zorunludur.

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Tüzüğün Değiştirilmesi:

Madde 57: Tüzüğün bazı maddelerinin veya tümünün değiştirilmesi Genel Merkez Genel Kurul toplantısına katılanların üçte ikisinin oyu ile mümkündür.

Derneğin Feshi:

Madde 58: Dernek Genel Merkez Genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Feshe karar verebilmek için tüzüğe göre Genel Merkez Genel kuruluna katılma hakkına sahip olan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılması şarttır.

Bu suretle çoğunluk elde edilmezse; Genel Merkez Genel Kurulu ikinci defa toplanmaz üzere 13.maddeye göre yeniden toplantıya çağırılır. Bu toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Fesih hakkındaki kararlar hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır.

Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından 5 gün içinde mülkiye amirliğine bildirilir.

Dernek tüzel Kişiliğinin Sona Ermesi ve Tasfiyesi:

Madde 59:

a)Dernek tüzel kişiliğinin sona ermesi halinde mal varlığı İstanbul Yüksek Ticaretliler Vakfı (İSTİVAK)’na intikal eder.

b)Derneğin tasfiyesine karar verilmesi halinde, dernek genel merkezi genel kurulunca 5 kişilik bir tasfiye kurulu seçilir. Tasfiye kurulu derneğin bütün varlığını tespit eder, hesaplarını inceler, borçlarını öder ve artan varlığını; İstanbul Yüksek Ticaretliler Vakfı (İSTİVAK)’na devreder.

Derneğin Borçlanma Usulleri:

Madde 60: Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

İç Denetim

Madde 61: Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Tüzükte Bulunmayan Hükümler:

Hüküm eksikliği:

Madde 62: Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda, Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde:1

2023 yılında tamamlanan Şubeler Olağan Genel Kurulları 3 yılda bir Nisan ayı sonuna kadar toplanır.

Bu tüzük 62 (altmış iki) madde ve bir geçici maddeden ibarettir. (10.06.2023)